มาตรฐานฉลากติดสายเคเบิลภายในอาคาร Nameplates and Identifications

มาตรฐานฉลากติดสายเคเบิลภายในอาคาร Nameplates and Identifications

เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในอาคาร วัสดุที่จะถูกนำไปติดตั้งภายในอาคารจำพวกสายไฟ สายเคเบิล ป้าย Tag , Name Plate ,Raised Panel Label, Cable Labels และ Printable Sleeve or tubing ควรจะต้องเป็นวัสดุ Polymer polyolefin sheet ที่ผ่านตามมาตรฐาน EN45545-2 HL3 หรือ BS6853 Category-1a ซึ่งมีคุณสมบัติวัสดุดังนี้
  • Flame Retardant คือ ติดไฟแล้วไฟไม่ลุกลามต่อ. เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
  • Low Smoke and Low Toxicity คือ ติดไฟแล้วควันน้อย ควันไม่มีพิษ เพื่อให้คนยังสามารถมองเห็นป้ายทางหนีไฟ และไม่หมดสติไปหลังสูดดมควัน ช่วยให้สามารถหนีไฟได้รวดเร็ว ลดการเสียชีวิต และบาดเจ็บ
  • Zero Halogen คือ ปราศจากสาร Halogen ซึงเป็นสารที่มีพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม. นอกจากผ่านมาตรฐาน EN45545-2 HL3 หรือ BS6853 Category-1a แล้ว ยังมีควรมีคุณสมบัติดังนี้
    • Self extinguishing เป็นความสามารถในการดับไฟได้ด้วยตนเอง นอกจากจะไม่ลุกลามต่อแล้ว ยังสามารถดับไฟได้ด้วยตนเอง ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ซ้ำซ้อน
    • Radiation cross linked UV stabilizes polyolefin sheet คือวัสดุมีความคงตัวอย่างเสถียรเมื่อโดนแสง UV. มีความคงทน โดนแสงแดด ไม่หด ไม่ยืดตัว